031-95013620-25

تماس با ما

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

تماس با دفتر مدیریت:

031-32689000

داخلی 4235

داخلی 4231

تماس با واحد خرید قراضه:

 031-32689000

جناب مهندس علی مرتضوی

داخلی 4229

داخلی 4218

داخلی 4252

تماس با واحد خرید ملزومات:

031-32689000

سرکار خانم مهندس کیانی

داخلی 4225

داخلی 6121

تماس با واحد فروش:

031-32689000

جناب مهندس احمدرضا فتاحی

داخلی 4223

سرکار خانم دکتر موسوی

داخلی 4230

تماس با کارخانه:

031-95013620-25

درباره ما

شرکت فولادگستر آتیه سپاهان،بزرگترین مجتمع صنعتی فراوری مکانیزه ضایعات فلزی در خاورمیانه

ایران ، کیلومتر 52 اصفهان - نائین

031-95013620-25

info@fgas.ir

موقعیت ما

Top of Page