اسرار فلز آهن در قرآن كريم

آهن يكي از فلزات پرمصرف دنياي امروز است.قرآن كريم در پنج مرحله از اهن سخن به ميان آورده ولي درباره خصوصيات آن فقط در يك مورد در سوره مباركه الحديد بحث شده است.

((و آهن(وديگر فلزات)را كه درآن هم سختي و هم منافع بسيار بر مردم است،براي حفظ عدالت آفريديم.)) آيه 25

سوره الحديد از اول قرآن پنجاه و هفتمين سوره است كه اين رقم مساوي با وزن ملكولي يكي از ايزوتوپهاي آهن است.

 سوره الحديد از انتهاي قرآن بترتيب پنجاه و هشتمين سوره است كه اين رقم نيز مساوي با وزن ملكولي يكي ديگر از ايزوتوپهاي آهن است.

طبق بعضي از قرائت ها آيه اي كه از آهن بحث ميكند بيست و ششمين آيه سوره الحديد است مه اين رقم مساوي با شماره اتمي آهن است.

بين آيات 1-26 سوره الحديد 26 دفعه نام خدا برده شده،كه اين رقم با شماره اتمي آهن مساوي است