از طریق بهره گیری از فن آوری های روز دنیا در تولید و استحصال فلزات جهت پاسخگویی به نیازهای حال و آینده بازارهای داخلی و صادراتی و پیشتازی در کیفیت و رضایتمندی ذینفعان ، همچنین توجه خاص به حفظ اشتغال موثر و  بهره ور و تعمیق ارزش های انسانی و دینی مبتنی بر سه اصل صداقت ، اعتماد و وفاداری درحفظ و ارتقاء کیفی  محصولات خود سعی در براورده کردن موارد زیر دارد:

1-   مطالعه وتحلیل مستمر و دوره ای نیازهای مصرف کنندگان و مشتریان جهت افزایش رضایتمندی آنان.

2-   تحقیق وتوسعه محصولات و روش های تولید بعنوان عامل موثر درحفظ و ارتقاء تکنیکی شرکت و بهبود مستمر در کلیه فرایندها.

3-   تولید با کیفیت و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات با استفاده از آموزش مستمر و ارتقاء کارایی نیروی انسانی درکلیه حوزه ها .

4-   تمرکز بر رشد کمی و کیفی و نوآوری محصولات با تفکر افزایش رضایتمندی ذینفعان و اقتصاد محوری با هدف سودآوری و دستیابی به سهم بیشتر در بازارهای داخلی و صادراتی.

5-   حفظ ، ارتقاء و رشد منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه های شرکت .

6-   تعهد به هدف گزاری جهت پیشگیری ازحوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی و حفظ و ارتقاء سلامتی کارکنان با ترویج فرهنگ ایمنی در تمامی سطوح و نیز بهبود مداوم مدیریت و عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای.

7-   پیشگیری ازآلایندگی محیط زیست با کاهش آلاینده ها و کنترل جنبه های زیست محیطی سازمان در ابعاد خاک، آب، هوا و بهبود مداوم مدیریت و عملکرد زیست محیطی شامل مدیریت منابع ، مدیریت انرژی و مدیریت ضایعات.

8-   رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی مربوطه و الزامات قانونی کاربردی در زمینه بهداشت حرفه ای و بهنگام نمودن این قوانین.

مدیریت ارشد و کلیه مدیران سازمان خود را متعهد می دانند که در راستای رسیدن به اهداف فوق الذکر نهایت تلاش را به کاربرده و با راهبری خلاق و ایجاد سیاست های انگیزشی در منابع انسانی زمینه ساز دستیابی به این اهداف و بهبود مستمرگردند.